Privacyverklaring

Echopunt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring. 

Contactgegevens:

https://www.verloskundecentrumoost.nl
Echopunt
Tweede Oosterparkstraat 274-M
1092 BV Amsterdam
Tel: 020-463 0661

L. Dittman is de Functionaris Gegevensbescherming van Echopunt. Zij is te bereiken via fg-echopunt@verloskundecentrumoost.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken persoonsgegevens met als doel goede zorg te kunnen verlenen. Deze gegevens verwerken we op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over uw rechten en onze plichten volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WGBO.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • N.A.W. gegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via het inschrijfformulier op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Echopunt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Burgerservicenummer
  • Gegevens over uw gezondheid

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • dossiervorming
  • declareren van zorgkosten
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening

Echopunt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, deze gegevens verwerken wij ook basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de WGBO.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Echopunt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Echopunt) tussen zit.

Echopunt gebruikt de volgende computerprogramma’s:

Astraia (obstetrisch en gynaecologische applicatie)
Zorgmail (beveiligde mail met en door zorgverleners)
Peridos (vervult de rol van een medisch dossier van meerdere orgaanbieders in een keten of netwerk, Peridos/Privacy)
Vecozo (verzekeringsgegevens cliënten verifiëren)  

 

Bewaren van persoonsgegevens:

Echopunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor uw medische gegevens: 20 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:

Echopunt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Echopunt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Echopunt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Echopunt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een  schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander , door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensovervraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

fg-echopunt@verloskundecentrumoost.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om langs te komen om zich te identificeren, wij maken dan geen kopie van uw legitimatiebewijs. Kunt of wilt u niet langskomen, stuurt u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee. Scherm in deze kopie uw BSN en pasfoto af. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Echopunt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:

Echopunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op